Navigation

Pravne usluge odvjetničkog društva Kunstek, Halle & Šimac

pokrivaju gotovo sva pravna područja i pružaju potpunu građansko-pravnu zaštitu svih interesa klijenata.

ruke

Pravna pomoć i zastupanje u poslovima akvizicija i u poslovima restrukturiranja i zajedničkih pothvata (joint ventures)

Odvjetničko društvo Kunstek, Halle & Šimac pravno je zastupalo razna trgovačka društva u privatnom, mješovitom i državnom vlasništvu, institucije i fizičke osobe, i to u širokom spektru raznih korporativnih transakcija. Ovisno o strukturi poslovnog pothvata, radilo se o pravnom zastupanju interesa klijenata iz raznih perspektiva – bilo da su djelovali kao prodavatelji, kupci, investitori, direktori, članovi društva, itd.

Opseg angažmana odvjetničkog društva u određenoj transakciji ponajviše ovisi o potrebama klijenta i pravnoj prirodi same transakcije. Između ostalog, odvjetničko društvo Kunstek, Halle & Šimac pravno je zastupalo interese davatelja ponude, gdje je u pravnom pogledu upravljalo cijelim pravnim postupkom poslovnog pothvata. Navedeni angažmani su uključivali pravnu podršku u pripremnim fazama poslovnih pregovora i dogovora, počevši od načelnog memoranduma o razumijevanju, kroz pravni „due diligence“ (dubinsko ispitivanje), pregovore, pravno savjetovanje, sastavljanje nacrta cjelokupne dokumentacije, do implementacije transakcije.

Pravo društva i trgovačko pravo

Usluge iz područja prava društava i trgovačkog prava predstavljaju najznačajniji dio prava kojim se odvjetničko društvo Kunstek, Halle & Šimac bavi.

Djelujući u dinamičnom pravnom okruženju koje podrazumijeva i postupak prilagođavanja hrvatskog pravnog sustava europskoj pravnoj stečevini, odvjetničko društvo Kunstek, Halle & Šimac je svjesno činjenice da pravna usluga i njezina struktura trebaju biti usklađeni i odgovarati zahtjevima i potrebama moderne industrije. Sa značajnim iskustvom u tom pravnom području, odvjetničko društvo u svakoj prilici ulaže maksimalni trud u svoj posao i traži rješenja kako bi za klijenta ostvarilo najbolji mogući uspjeh.

Odvjetničko društvo Kunstek, Halle & Šimac pruža usluge pravnog savjetovanja domaćim i stranim klijentima u odnosu na različite vrste i oblike pravnih transakcija uključujući, strukturiranje samog poslovnog pothvata, pravne usluge u svezi sa stjecanjem udjela i/ili dionica u trgovačkim društvima, preuzimanjem djelatnosti/poduzeća poslovnih subjekata, usluge u svezi sa statusnim promjenama, pravne usluge savjetovanja, pregovaranja i sastavljanja raznih vrsta pravnih dokumenata (npr. ugovora o kupoprodaji, distributivnih ugovora, ugovora o licenciji i ostalih vrsta ugovora iz područja trgovačkog prava).

Zastupanje pred regulatornim tijelima

Odvjetničko društvo Kunstek, Halle & Šimac zastupa klijente u raznim postupcima koji se vode pred regulatornim tijelima Republike Hrvatske (AZTN, HANFA, HAKOM, HERA, itd.). Sve snažnija uloga regulatornih tijela značajno utječe na poslovne aktivnosti klijenata u određenim granama industrije. Uz široko pravno poznavanje regulatornih propisa i stručnost, odvjetnici danas trebaju razumijevati šire društveno okružje u kojem se donose odluke koje utječu na naše klijente i njihove poslovne probitke.

Pravo tržišnog natjecanja

U današnjem dinamičnom i izrazito konkurentnom tržištu, poslovni izazov svakog pravnog savjetnika je ponuditi klijentu pravno rješenje kojim se u najvećoj mogućoj mjeri ostvaruju njegovi poslovni interesi. S tim ciljem, odvjetničko društvo Kunstek, Halle & Šimac pruža klijentima pravovremenu i pouzdanu pravnu podršku u kompleksnim izazovima koje nameće današnje pravo tržišnog natjecanja.

Pravo intelektualnog vlasništva

Pravna zaštita nematerijalnih vrijednosti naših klijenata i intelektualnog vlasništva je jedno od važnih uloga našeg društva, pri čemu odvjetnici odvjetničkog društva Kunstek, Halle & Šimac pružaju pravne savjete i cjelovitu pravnu podršku u području intelektualnog vlasništva klijentima koji žele iskorištavati, braniti ili ostvarivati razna prava intelektualnog vlasništva.

Radno pravo

Odvjetničko društvo Kunstek, Halle & Šimac pravno savjetuje te zastupa klijente u širokom rasponu radnopravnih predmeta, uključujući izradu pravilnika o radu, pripremu složenih radnopravnih i obveznopravnih ugovora za članove uprave (tzv. menadžerskih ugovora) kao i ugovora o radu za ostale radnike, zastupa klijente u radnim sporovima uključujući predmete u vezi povreda odredaba o zabrani tržišnog natjecanja kao i zastupa klijente u "redovnim" predmetima kršenja postupovnih i materijalnih odredaba radnopravnog zakonodavstva. Nadalje, odvjetnici odvjetničkog društvo Kunstek, Halle & Šimac posjeduje značajno iskustvo u pravnom savjetovanju u vezi sa transakcijama restrukturiranja, spajanja i/ili pripajanja, prilikom kojih su radnopravni aspekti imali značajan utjecaj na samu transakciju.

Sudski postupci i arbitraža

Iako je osnovni pristup odvjetničkog društva Kunstek, Halle & Šimac da se, koliko je god moguće, izbjegnu dugotrajni parnični postupci preventivnim mjerama (pravnom raščlambom i preventivnom pripremom prije samog poduzimanja poslovnih aktivnosti klijenta), naši su odvjetnici nažalost zbog nedostatne preventive često uključeni u značajan broj složenih sudskih, upravnih i arbitražnih postupaka. U takvim postupcima, kada su se ostali oblici pravne zaštite pokazali neučinkovitima, odvjetničko društvo Kunstek, Halle & Šimac uvijek strijemi tome da klijentima podastre dubinske i znanstveno utemeljene dugoročne projekcije u pogledu sudbine spora. Ovisno o konkretnom postupku pred nadležnim tijelom te dostupnim činjenicama i okolnostima, odvjetničko društvo Kunstek, Halle & Šimac teži pružiti dubinsku raščlambu pravne pozicije te ponuditi rješenja koja su učinkovita i troškovno prihvatljiva, sve sa namjerom da se osigura najbolji razultat za klijenta.

Pravo vezano za građevinarstvo

Pravna problematika u području građevinarstva odnosi se na široki spektar pravnih pitanja povezanih s građevinskom industrijom, počevši od pravnih aspekata pregovaranja i sastavljanja ugovora o građenju, sastavljanja natječajne dokumentacije, vođenja kompleksnih građevinskih sporova pa do pravnih aspekata pregovaranja i sastavljanja raznih vrsta ugovora o savjetodavnim uslugama u sveza s građenjem.

Više pravilo nego izuzetak, svako pravno rješenje na određeni način utječe na sudionike u postupku građenja, počevši od financijskih institucija koje prate projekt i investitora pa do projektanta i izvođača. Iz tog razloga potrebno je poznavati i razumjeti međusobne odnose sudionika u postupku građenja te imati iskustva u ovom zanimljivom i često kompleksnom pravnom području. Što se tiče pravnih usluga u ovom pravnom segmentu, odvjetničko društvo Kunstek, Halle & Šimac pruža pravnu uslugu sastavljanja natječajne dokumentacije i provedbe natječajnih postupaka, uslugu sastavljanja raznih vrsta ugovora o građenju, ugovora o savjetodavnim uslugama u svezi s postupcima građenja te uslugu vođenja složenih sudskih i arbitražnih postupaka.

Pravo vezano za nekretnine

U proteklih desetak godina tržište nekretnina u Republici Hrvatskoj pokazalo se jednim od volatilnijih sektora gospodarstva te je bilo područje velikih javnih i privatnih ulaganja, ali i špekulacija.

Nekretnine (i s njima povezani poslovni pothvati) su u vrlo kratkom razdoblju sredinom prošlog desetljeća postale možda i najznačajniji faktor ekonomskog razvoja i rasta, dok je dolaskom svjetske krize taj isti sektor pretrpio najteže i najbolnije rezove. Pravni angažman odvjetničkog društva Kunstek, Halle & Šimac uključivao je razne uloge pravnog savjetovanja klijentima, od pružanja pravnih savjeta za klijente koji su financirali ulaganja, preko pružanja pravne podrške stjecateljima nekretnina, do davanja pravne podrške i kontinuiranih pravnih usluga za klijente koji se bave razvojem nekretnina, bilo u rezidencijalne ili komercijalne svrhe.

Tijekom dosadašnje prakse značajno iskustvo na području prava vezanog za nekretnina koje su odvjetnici stekli pokriva vrlo šaroliku pravnu problematiku od uobičajenih pravnih pitanja s područja katastra, zemljišnih knjiga, kao i nedostataka tj. nepodudarnosti i osobitosti vezanih uz razne vrste upisa u katastar i zemljišne knjige, do osiguranja zemljišno-knjižnih prava, upisa i ishođenja potrebne dokumentacije prilikom razvoja nekretnina.

Pravo vezano za telekomunikacije

Odvjetničko društvo Kunstek, Halle & Šimac zastupalo je pružatelje telekomunikacijskih usluga tijekom postupka liberalizacije telekomunikacijskih usluga u Republici Hrvatskoj.

Odvjetničke usluge uključivale su zastupanje klijenata u upravnim postupcima i upravnim sporovima između tržišnih takmaca te operatora (pružatelja usluga) i regulatornog tijela. Tijekom dosadašnje prakse odvjetnici iz odvjetničkog društva Kunstek, Halle & Šimac već su u ranim fazama „ulaska“ alternativnih pružatelja telekomunikacijskih usluga pravno zastupali operatore te aktivno sudjelovali u sklapanju ugovora o međupovezivanju (interkonekcija) telekomunikacijskih operatora na tržištu.

Ovršno pravo

Odvjetničko društvo Kunstek, Halle & Šimac od samog početka kontinuirano savjetuje gotovo sve klijente na području ovršnog prava i provođenja ovršnih postupaka, po osnovi presude, raznih drugih vrsta ovršnih isprava i arbitražnih odluka. Na ovom području prava kao bitnim faktorom uspješnost pokazalo se iskustvo i praksa te upoznatost s detaljima i posebitostima postupovne naravi, od ovrhe na pokretninama, nekretninama, ovršnih postupaka na intelektualnom vlasništvu do osobitosti ovršnog prava u trgovačkim predmetima.


Adresa

Ilica 31, Zagreb

Telefon

+385-1-6395-600

Faks

+385-1-6395-610